Проект "Училище за всички"

Цели на проекта:

  •  
    Изпълнение на приоритетите в сверата на образователната интеграция на децата от малцинствените етнически общности залегнали в стратегията на Столична община;
 
  • Изграждане на способност у педагогическите екипи за по-ефективна работа в мултиетническа учебна среда”
По изпълнението на този проект, група преподаватели от нашето училище завършиха успишно тримодулен курс на обучение.