Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

Проектът има за цел да изгради образователна среда за: разгръщане на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие и успешна реализация и социализация; по-високо качество и по-добър достъп до образование; ранна превенция на обучителни затруднения; включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП); включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение.