Фолклорен фестивал

IMG 0072IMG 0077

 

На 11-и май в актовата зала се проведе Фолклорен фестивал, в който участваха ученици от първи до осми клас.

Фестивалът включваше представяне на народни песни и танци и донесе много настроение на всички гости.

 

IMG 0094IMG 0114

 

Екскурзия до гр. Ловеч

IMG 0193

На 14-и май всички ученици от начален етап посетиха гр. Ловеч, Къкринското ханче и щраусовата ферма

в село Брестница. Учениците се завърнаха с много нови знания и положителни емоции.

Ден на самоуправлението в 58. ОУ

13115416 10154146490664304 1570545340 n

Ден на самоуправлението в 58. ОУ

Днес, 9-и май, по случай Деня на Европа се осъществи традиционният Ден на самоуправлението,

в който учениците ръководеха своето училище – те влязоха в ролята на директор, заместник-директор и учители.

Всички уроци бяха изнесени от учениците! Учителският екип на училището иска да благодари на всички за добрата

подготовка, желанието и чудесната атмосфера.

 

 

Тервел Пулев се запозна с учениците от 58. ОУ

 

13153504 10201634171452942 1228072911 n13152614 10201634155692548 1720783987 n

  „Постоянство, целенасоченост. И да не се отказват.“

Този съвет даде двукратният европейски вицешампион Тервел Пулев на над 100 ученици от

58. ОУ „Сергей Румняцев“. Срещата се състоя по покана на 5. а и 5. б клас, като част от

Дни на кариерното развитие, в които учениците канят професионалисти от различни области.

IMG 0058IMG 0044

 

Среща с Тервел Пулев

На 4-и май (сряда) от 13.40 ч. учениците от 58. ОУ "Сергей Румянцев" ще се срещнат с бронзовия олимпийски медалист и двукратен европейски вицешампион Тервел Пулев! Срещата се реализира по покана на 5. а и 5. б клас. 

Прием

За учебната 2016/2017 година 58 ОУ"Сергей Румянцев" отваря врати за деца, на които предстои да се обучават в подготвителен клас.
Моделът на обучение е неразделна част от този на училището и е изграден върху:

Ø принципите за социализация на децата в условията на плавен и приемствен преход за училище, грижи, любов към тях и висок професионализъм от страна на учителите;
Ø съвременни образователнни програми с включени в тях задължителни елементи от учебната програма, утвърдена от Министерството на образованието и науката и много допълнителни, развиващи и развлекателни занимания съобразени с възрастта и индивидуалните нагласи на децата;
Ø целодневна организация – от 8.30 – 16.30ч – по желание на родителите
Моделът:
Ø гарантира придобиване на предучилищна подготовка, обща и специална готовност за училище;
Ø реализира се в модерна и комфортна среда– помещения за занимания, игри, спорт и отдих;
Ø
Ø Учителите са опитни и компетентни педагози с необходимата квалификация – начална или предучилищна педагогика.

Прием
1. Заявено желание от страна родителите на:
2. Разговор на родителите и детето с ръководството на училището;
3. Беседа на детето и родителите с училищните психолози.

Задължителни учебни дейности

ХУДОЖЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА

Образователното направление "Художествена информация и литература за деца" е самостойно обособено по посока придобиването на актуална, значима и ценна за тях информация от подбрани, съобразно възрастта литературни произведения за деца. То има за цел да допълни и разшири сведенията на детето за света, да гарантира варианти на стратегии за преходите: от възприятия към представи, от реално към въображаемо и да стимулира емоционална отзивчивост чрез преживяването. Запознаването с художествената литература въвежда детето в света на художественото изобразяване, развива образното мислене и въображението, подготвя естетически възприятия и представи за първи клас.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Образователно направление "Български език" е структурирано в пет ядра: процес на говорене и слушане – формален и съдържателен план, граматика, фонетика, подготовка за четене и писане. В съдържателен план разработените държавни образователни изисквания се подчиняват на психолингвистични принципи и закономерности. Във формален план се акцентира на усвояването на българския език на различни равнища от деца - монолингви (чиито семеен език е български) и деца - билингви (чиито семеен език не е български).

МАТЕМАТИКА

Математическата подготовка в подготвителния клас в училище е насочена към формиране на елементарни математически представи, съобразени с: психическите особености на детето и развиващото влияние на математическите дейности; възрастовите възможности за осмисляне на основни математически отношения между обекти и явления; приемствеността в обучението по математика между детската градина и началното училище.

СОЦИАЛЕН СВЯТ

Направлението "Социален свят" систематизира цели, образователно съдържание и педагогически технологии, които възпитават социалната способност "адаптивност", свързана със социално-ориентираното поведение. Тя се изгражда чрез усъвършенстването на познавателните стратегии за осъзнаването на личностна идентичност – гледните точки за сходство и контраст с другите – близки и чужди, които са в основата на новата позиция на детето при прехода за училище. Овладените умения, осигуряващи винаги адекватно ориентиране по емпиричен и рефлексивен път в света, гарантират връзката между индивидуалните потребности на всяко дете с неговите възможности за живот и дейност.

ПРИРОДЕН СВЯТ

Направлението "Природен свят" систематизира цели, образователно съдържание и педагогически технологии, които подготвят предпоставките на екологичната култура - конкретни и обобщени представи за общите и диференцирани потребности на организмите от светлина, вода, топлина, храна и пр. Ориентирането във функциите на органи и части на животните и растенията води до изграждане на динамични представи за изменението им при определени условия на средата - сезонни промени в "природна картина". На тази основа се осъзнават сигнални признаци на обекти от средата, които изискват целенасочено отношение на детето за гарантиране на тези потребности.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Изобразително-практическата подготовка на децата в подготвителните класове за училище е тясно свързана с активизирането на сензомоторната, аналитико-познавателната и изобразително-творческата им дейност. Тя осигурява: целенасочена и комплексна подготовка за системно обучение в началното училище, свързана с възприемане, осъзнаване и пресъздаване на природната и социална действителност; въвеждане на децата в специфични достъпни понятия на нагледна основа (картина, рисунка и пр.), в основни методи и техники за изобразяване на обекти чрез изразни средства на изобразителното изкуство. "

МУЗИКА

По своята същност музиката е уникално явление като звуков код, писменост, универсална художественотворческа система, изразни средства и сугестика. Функционалната значимост на това явление се простира от индивидуалните личностни качества до битуващите и унаследените обществени реалности.

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ

Образователното направление "Конструктивно – технически и битови дейности" подпомага ориентирането на детето в подготвителна група в съвременната, достъпна за него технологична среда. То отговаря на нуждите на всяко дете да работи и да постига успех в предметно–практическата си дейност, чрез познати и нови предизвикателства, да има достъп и да избира популярни материали и технологии за работа.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Програмата извежда на преден план опазването на здравето на децата чрез задоволяване на естествените им биологически потребности от двигателна активност.

ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ

Игровата култура и пресъздаване в подготвителния за училище клас е процес на педагогическо взаимодействие, при който се интегрират цели, ориентирани към самия процес на играене, ценни за детето като удоволствие от игрово и едновременно приложно пресъздаване.

Допълнителни занимания (избират се по желание от децата и техните родители при записването)
v Танци – модерни, народни;
v Музика
v Изобразително изкуство ;
v Чужд език – английски
v Ресурсен учител и психолог
v Спорт – плуване, тенис на корт;
v Развиване на социални умения.