За Нас

58. Основно училище „Сергей Румянцев" осигурява качествено образование и възможности за своите ученици от подготвителна група до 8 клас. Екипът на училището се състои от високомотивирани професионалисти, които създават благоприятна среда за учене и развитие на учениците си.

Част от възможностите за нашите ученици са:

1.           Хореографска паралелка през цялата степен на обучение
2.          Информационни технологии 
от І до VІІІ клас – избираема подготовка
3.           Английски език от 1 клас
4.           Целодневно обучение на 1 клас
5.           Народни танци
6.           Минитенис
7.           Плуване
8.           Ресурсно подпомагане и психолог 
9.  Медицинско обслужване
10.  Интегриране на информационните компютърни технологии в учебно-възпитателния процес
11.  Занималня за малките ученици от 1, 2, 3, 4 клас

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2015/2016 г.

 Стратегията за развитие на 58 ОУ се основава на принципите и насоките на ЗНП, ППЗНП, приоритетите на МОМН и на РИО София-град, както и на специфичните особености на  училището.

 ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Основна цел

Поддържане на високо качество и ефективност на УВП в съответствие с  изискванията на ДОИ и стратегията на МОМН за развитие на образованието в Република България за отваряне на европейското образование към света. 58. ОУ ще осигурява на всеки ученик висока степен на функционална грамотност в областта на ИТ и чуждоезикова комуникативна компетентност; изграждане на естетически усет към заобикалящата го среда; развиване и поддържане на физическата му работоспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

1.1. Подцели:

1.1.1. Поддържане на високо качество и ефективност на УВП по предметите от изучаваните КОО на учебния план в начален и прогимназиален етап на основната степен на образование.

– Осигуряване на учебния процес с правоспособни учители.

– Липса на  свободни часове за учениците в прогимназия.

– Участие на учениците в учебни дейности, повишаващи мотивацията за учене.

Очаквани резултати: Покриване на ДОИ от учениците при външно оценяване в IV, VII   класове. Участие и класиране на ученици на олимпиади, различни видове състезания, организирани от МОМН, Столична община и НПО.

 1.1.2. Интегриране и въвеждане на ИКТ в УВП. Да научим учениците да работят с компютър в рамките на учебните часове и да го използват като работен инструмент е една от целите, за които училището си поставя задачата да осигури необходимите ресурси, както технологични, така и човешки.

  • Изграждане  на сайта на   училището.
  • Използване на ИКТ чрез прилагане на иновационни методи и подходи в обучението.

Очаквани резултати: Повишаване професионалната квалификация на учителите, създаване на необходими условия за професионална реализация и израстване. Учениците, завършващи 58 ОУ, ще бъдат подготвени за успешна реализация в информационното общество като основна предпоставка за бъдещо професионално развитие.

1.1.3. Обучение по чужд език за учениците от II до VIII клас в съответствие с документите на МОН.

1.1.3.1. Изграждане и развиване у децата на стратегии за учене и общуване на ЧЕ  като  гаранция за устойчивост  на усвояването на ЧЕ в основната степен на училището.

1.1.3.2. Създаване на навици за самостоятелност, самоконтрол и самооценка на собствените постижения по езика.

1.1.3.3. Развиване на познавателните способности и интереси на учениците като условие за разширяване на техния кръгозор и ориентацията им в  съвременния свят.

Очаквани резултати: При завършването на 58 ОУ учениците ще бъдат с изграден траен интерес и положително отношение към изучаването на ЧЕ и опознаването на други народи, техния бит и култура, модели на поведение и ценностни системи.

1.1.4. Естетическо възпитание

Основна тема: Естетическото възпитание – път към повишаване на духовната култура на подрастващите .

Очаквани резултати: Да  изградим у децата един толерантен и позитивен модел на общуване с връстниците, семейството и  природата.

1.1.5. Спорт

Стремим се нашите ученици да получат физическо възпитание, което ще им позволи да разбират спорта и физическите упражнения като източник на персонално удоволствие, грижа за тялото и равновесието на духа, като път и средство за преодоляване на опасности като дрогата и скуката. Нашето мото е : “Спорт за всеки ученик !”

Повишаване качеството на УВП чрез единство на обучение и възпитание за формиране на качествени знания, двигателна и здравна култура.

Формиране на позитивно отношение към двигателната активност, умения за групови взаимодействия и насърчаване на генетично заложената “любов към движенията”.

Очаквани резултати: В свободното време учениците да си изберат един от спортовете, развивани в училище /акробатика, лека атлетика, карате, тенис, шах, народни танци/ и да се изявяват на общоучилищните ученически игри.

 ДЕЙНОСТИ

1. Административно –управленска дейност

1.1. Приоритетно внедряване на иновации в организацията и управлението на училището.

1.2. Разширяване автономията на училището. Изграждане на собствен облик като привлекателно и преуспяващо училище.

1.3. Утвърждаване и прилагане на системата за кариерно развитие на учителите.

1.4. Усъвършенстване на училищната документация в съответствие с ДОИ и СФУК - опростяване, компютъризиране и др.

1.5. Оптимизиране на информационното осигуряване: набавяне на основна методическа литература и педагогически издания; акцентиране върху обслужването на основните дейности – обучението и възпитанието.

1.6. Усъвършенстване  работата на УН в посока на  съпричастност и активизиране на родителската общност като трета страна на УВП.

1.7. Задълбочаване на взаимодействието с факторите от социалната среда – родителите, бизнес средите, обществеността, културните и други институции, които биха били полезни на училището.

1.8. Организиране и провеждане на ежегодна рекламна кампания с цел популяризиране на достиженията на училищния екип и привличане на нови ученици и съмишленици.

1.9. Съвместно с УН организиране и осъществяване на система за педагогически услуги за учениците в извънучебно време.

Отговорник: УР

Срок: Постоянен

2Образователно-възпитателна дейност

2.1. Поставяне на ученика в центъра на цялостната дейност и изграждане на положителна мотивация към учебния процес.

2.2. Усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката.

2.3. Ангажиране на родителската общност в живота на училището, различните дейности и проекти.

2.4. Установяване на такива отношения с родителите, които ще ни дадат възможност съвместно да работим за развитието на децата.

2.5. Подготовка на учениците за информационно общество.

2.6. Продължаване на превантивната работа с деца в риск в сътрудничество с психолози.

2.7. Използване на ИКТ-средствата за разработка и провеждане на учебни часове по методически обединения.

2.8. Въвеждане на иновационни  методи в обучението по чужд език.

2.9. Използване на учебни материали на електронен носител или представени в уебпространството.

2.10. Актуализиране  на  сайт на училището.

2.11. Изграждане на естетически критерии за заобикалящата ни среда, желание за нейното естетизиране, подобряване и опазване.

2.12. Развиване на естествените заложби на учениците с внимание и разбиране към чувствителността на тяхната природа в тази училищна възраст.

2.13. Използването на часовете от естетическия цикъл и  като основа на превантивната възпитателна работа c проблемни деца.

2.14. Използване на наличната учебна база за създаване на представителни отбори по баскетбол, волейбол, тенис на корт, тенис на маса, футбол и народни танци.

2.15. Насърчаване на учениците от различни възрасти да се включват в отборите,  за да се осигури приемственост на създадените традиции.

2.16. Популяризиране на постиженията на учениците от отборите сред родителите, обществеността и връстниците им чрез постоянни изложби, медийни изяви и други.

2.19. Съвместно с УН организиране за учениците от I – IV клас  на лятна училище с образователни и занимателни игри, посещения в зоопарка, творчески дейности / рисуване, моделиране и конструиране / от 1 юни до 30 юни /.

Отговорник: ПС и УН

Срок: Постоянен

3. Квалификационна дейност

Човешките и професионални качества на учителите от училището са гаранция за постигането на целите на настоящата стратегия. Признаваме и оценяваме собствените усилия на учителите в техния стремеж за постоянно обучение.

3.1. Извеждане на постоянната квалификация  на учителите  и администрацията сред приоритетните за училището дейности.

3.2. Насърчаване на учителите за работа в екип.

3.3. Постигане създаването на  етични междуличностни отношения между учителите, така че да се почувстват удовлетворени от работата си и от цялостното изпълнение на стратегията на училището.

3.4. Стимулиране повишаването на квалификацията и преквалификацията в отговор на променените индивидуални нужди.

Отговорник: УР и комисиите на ПС

Срок:  Постоянен

4. Финансова дейност

4.1. Основното осигуряване за работата на училището се извършва чрез системата на делегирания  бюджет.

4.2. Утвърждаване на правилници, свързани със СФУК.

4.3. Допълнително финансиране от Столична община.

4.4. Сключване на договори за педагогически услуги с образователни фирми.

4.5. Участие в национални и международни проекти.

4.6. Организиране на училищни благотворителни акции за подобряване на МТБ.

Отговорник: Директор и счетоводител                         Срок:  Постоянен

5. Социално-битова дейност

5.1. Осигуряване на безплатно хранене на деца от социално слаби семейства.

5.2. Осигуряване на безопасна и здравословна социална и физическа среда за ученици и учители.

5.3. Подобряване на физическото развитие и дееспособността на учащите се.

5.4. Поддържане и осъвременяване на наличната материална база.

5.5. Социално осигуряване и развитие на колектива.

6. Заключение

Стратегията се осъществява в изпълнение на член 150, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл.18, ал.1. от СФУК.

Педагогическият съвет  ежегодно отчита изпълнението й и осигурява  нейното актуализиране.

Стратегията е актуализирана на ПС на 04.09.15 г.