Модернизация на материалната база в училище

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
 • Възстановяване и модернизиране, създаване и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии, за гарантиране  на висока функционалност и максимална сигурност при експлоатация.
 • Осигуряване на условия и възможности за провеждане на задължителната и избираемата подготовка от учебния процес по физическо възпитание и спорт.
 •  
  Социално включване и осигуряване на равен достъп до образование на деца и ученици със СОП чрез изграждане на достъпна архитектурна среда като част от подкрепящата среда, необходима за тяхното обучение в общообразователна среда.
ПОСТИГНАТИ  РЕЗУЛТАТИ
 1.  Спорт в училище
 • На територията на училището бяха обновени настилките на волейболното, баскетболното и футболното игрища.
 • В двата физкултурни салона беше поставена специална саморазливаща се настилка, която осигурява безопасността на учениците в часовете по физическо възпитание и спорт.
 •  Всички класни стаи са оборудвани с нови маси, столове и бели дъски
 •   Подновяване оборудването на класните стаи
 •  Маси-420 броя
 • Столове-640 броя
 • Бели дъски-32
 • Щори във  всяка класна стая