ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 29.11.2016 г. /вторник/, от 18.00 ч. в класните стаи на паралелките в 58.ОУ „Сергей Румянцев” ще се проведе родителска среща при следния

                                                           ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Избор на двама представители от паралелка, които да участват в избора на членове на обществен съвет на 58. ОУ „ Сергей Румянцев”.
  3. Провеждане на събрание в Учителската стая на родителите, в което участват избраните по т. 2 .   

Начинът за избиране и функциите на обществения съвет са регламентирани в чл. 266-269 на Закона за предучилищно и училищно образование.

        Очакваме Ви!                                                                       

Благодарим Ви за отзивчивостта!

Дата:15.11.2016 год.                                  Директор: Костадин Мустайков