План програма по БДП

58 ОУ „Сергей Румянцев“

гр.София; област София-град; община Столична; р-н Сердика;
 кв. Орландовци;
ул: „Железопътна“ N65

                                                                    

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                       Утвърдил:

                                                                                                 Директор: К.Мустайков

 

ПЛАН-ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙСТВИЕ  2022  година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 Обща информация за План - програмата за действие 2021 -2022 година за безопасност на движението

   Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Планът за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

   Той обхваща втората година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

   В него целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

   Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

   Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1

No

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в

единна стратегическа рамка

1.1.1

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2021-2022 г.пред Педагогическия съвет

Годишно актуализиране на План – програмата за действие по БДП

Годишна отчетност на цялостната политика по

личностното развитие и полученият набор от знания

Гъвкавост и адаптивност на годишното изпълнение на политиката на БДП

Председател на училищна комисия поБДП, Директор

Годишен доклад по Плана за действие на БДП за 2021 г.

Срок - 15 септември

Актуализиран план за действие за БДП

Срок за актуализацията – ежегодно, постоянен

Информация постъпила от класните ръководители и от РУО за изпълнени мерки на регионално ниво за БДП

УКБДП

1.1.2

Разработване на годишна план - програма за БДП  на 58 ОУ „Сергей Румянцев“

Годишна плановост на мерки по БДП в 58 ОУ

Училищна комисия по БДП

Актуализирана план - програма за действие по БДП.

Срок - ежегодно

15 септември 2020-2029 г.

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

1.1.3

Докладване на изпълнени мерки по БДП на заседанията на УКБДП

Годишна отчетност на училищната политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП

Председател на училищна комисия по БДП,

Директор

Обобщена докладвана информация с изпълнени мерки по БДП

Обобщена информация от заседанията на УКБДП

1.1.4

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджета на училището/

Обмен на информация и анализиране на ПТП с участие на ученици от 58 ОУ  - при ПТП с нараняване или смърт на ученици, в едноседмичен срок се организира общоучилищна родителска среща   

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво

Осигуряване на информация на ПТП с деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

Директор, главен счетоводител

Директор

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по

Срок -  постоянен

Справки за ПТП с ученици

Бюджетен разчет

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП

Информация, докладвана по електронен път от директора на училището към РУО – София - град

1.2

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за

различните аспекти от БДП

1.2.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП чрез създаване и подържане в сайта на 58 ОУ функционална рубрика „Безопасност и движение по пътищата‘

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Заместник-директор по УД, Учител, отговарящ за сайта на училището

Активна медийна политика.

Срок - постоянен.

Официална интернет страница на училището

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизиране обучението на учители, деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна  обща рамка:

Осъвременяване на учебната документация

Съобразяване на обучението по БДП с целите на обучението, заложени в новите учебни програми и прилагане на единни образователни стандарти

Провеждане на Инструктаж по БДП – начален, периодичен, извънреден

Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от 1 – 7 клас

 Насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

Практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение

 Интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети

Осигуряване на механизъм на обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП чрез тестова проверка в края на 1я и 2я учебен срок

Ежедневно провеждане в края на последния час на Петминутка и изпращане на учениците до входа на училището. Отразяване електронния дневник на класа

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП В 58 ОУ

 Класни ръководители преподаващи темите по БДП

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок - постоянен

Докладвана от учителите информация  на заседания на ПС

2.1.2

Адекватна квалификация на преподавателите по БДП в 58 ОУ -  начална, периодична, поддържаща

Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП. Заимстване на добри европейски практики

Директор 58 ОУ

Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП в системата на образованието

Срок - постоянен

Информация, докладвана от директора на училището

  

2.1.3

Извънкласни инициативипо БДП:

Рисунка на тема:“ Спазвам правилата по БДП“, Изготвяне на изложба на тема: „Малък пешеходец“

Подвижни игри – „Виждам и знам кой какъв е“, „Гледам напред, но виждам и встрани“, „На колко метра съм от теб“

Теми, свързани с културата на движение по пътищата: „Ах, тези предупредителни знаци!“

Разучаване на песни на тема БДП

Подкрепа за творческите изяви на учениците по темата за БДП.

ЗДУД, учители, класни ръководители

Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок : постоянен.

Докладвана от  УКБДП

2.1.3.1

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз, свързан с учебна или извънкласна дейност в 58  ОУ

Осигуряване на безопасен транспорт. Усъвършенстване на контрола за превозване на деца и ученици в пътните превозни средства

Директор

Мерки за ограничаване рисковете от ПТП

Срок - постоянен

Докладвана от директора информация в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

2.1.3.2

Провеждане на кампания: „Пътят на първокласника“

Определяне на най – безопасния маршрут от дома до училище и обратно и изработване на маршрутни карти от родителите на първокласниците

Класните ръководители  на 1 те класове

Изпълнени кампанийни дейности в областта на БДП, насочени към учениците от начален етап в 58 ОУ

Докладвана от УКБДП

2.1.3.3

В часа на класа класните ръководители напътстват учениците  от начален етап по отношение на тяхната безопасност чрез играта: „Заедно с играта, учим правилата“

Засилване на вниманието и бдителността на учениците

Класни ръководители на учениците от начален етап

По график

Докладвана от класните ръководители на 1 – 4 клас

2.1.4

Създаване на безопасна инфраструктура в училищните зони/ обезопасяване района на училището – пътни знаци, маркировка, обезопасителни огради, неравности, ограничен достъп  на ППС в двора на училището/

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните

УКБДП

Директор и УКБДП

Срок - постоянен

Докладвана информация от директора

2.2

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

Отбелязване на  Деня на безопасността на движението по пътищата – 29 юни

Популяризиране на политиката за БДП.

УКБДП, Преподаватели 5 – 7 клас

Организирани и проведени мероприятия

Срок – ежегодно, 29 юни

УКБДП, Класни ръководители, преподаватели

2.2.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

 Училищна комисия по БДП, учители, класни ръководители

Организирани и проведени мероприятия

Срок - ежегодно, по месечен график

Докладвана от УКБДП

Съкращения:

  1. ДАБДП –   Държавна  агенция по БДП
  2. ДОККПБДП – Държавно – обществена консултативна комисия по проблемите на БДП
  3. EDWARD – Европейски ден без загинали на пътя  

58 ОУ „Сергей Румянцев“

гр.София; област София-град; община Столична; р-н Сердика;
 кв. Орландовци;
ул: „Железопътна“ N65

 

                                                                                                                                                                                                                Утвърдил:

                                                                                                                                                                                Директор: К.Мустайков

                              

ПЛАН-ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙСТВИЕ  2022  година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 Обща информация за План - програмата за действие 2021 -2022 година за безопасност на движението

   Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Планът за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

   Той обхваща втората година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

   В него целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

   Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

   Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1

No

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в

единна стратегическа рамка

1.1.1

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2021-2022 г.пред Педагогическия съвет

Годишно актуализиране на План – програмата за действие по БДП

Годишна отчетност на цялостната политика по

личностното развитие и полученият набор от знания

Гъвкавост и адаптивност на годишното изпълнение на политиката на БДП

Председател на училищна комисия поБДП, Директор

Годишен доклад по Плана за действие на БДП за 2021 г.

Срок - 15 септември

Актуализиран план за действие за БДП

Срок за актуализацията – ежегодно, постоянен

Информация постъпила от класните ръководители и от РУО за изпълнени мерки на регионално ниво за БДП

УКБДП

1.1.2

Разработване на годишна план - програма за БДП  на 58 ОУ „Сергей Румянцев“

Годишна плановост на мерки по БДП в 58 ОУ

Училищна комисия по БДП

Актуализирана план - програма за действие по БДП.

Срок - ежегодно

15 септември 2020-2029 г.

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

1.1.3

Докладване на изпълнени мерки по БДП на заседанията на УКБДП

Годишна отчетност на училищната политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП

Председател на училищна комисия по БДП,

Директор

Обобщена докладвана информация с изпълнени мерки по БДП

Обобщена информация от заседанията на УКБДП

1.1.4

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджета на училището/

Обмен на информация и анализиране на ПТП с участие на ученици от 58 ОУ  - при ПТП с нараняване или смърт на ученици, в едноседмичен срок се организира общоучилищна родителска среща    

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво

Осигуряване на информация на ПТП с деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

Директор, главен счетоводител

Директор

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по

Срок -  постоянен

Справки за ПТП с ученици

Бюджетен разчет

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП

Информация, докладвана по електронен път от директора на училището към РУО – София - град

1.2

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за

различните аспекти от БДП

1.2.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП чрез създаване и подържане в сайта на 58 ОУ функционална рубрика „Безопасност и движение по пътищата‘

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Заместник-директор по УД, Учител, отговарящ за сайта на училището

Активна медийна политика.

Срок - постоянен.

Официална интернет страница на училището

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизиране обучението на учители, деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна  обща рамка:

Осъвременяване на учебната документация

Съобразяване на обучението по БДП с целите на обучението, заложени в новите учебни програми и прилагане на единни образователни стандарти

Провеждане на Инструктаж по БДП – начален, периодичен, извънреден

Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от 1 – 7 клас

 Насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

Практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение

 Интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети

Осигуряване на механизъм на обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП чрез тестова проверка в края на 1я и 2я учебен срок

Ежедневно провеждане в края на последния час на Петминутка и изпращане на учениците до входа на училището. Отразяване електронния дневник на класа

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП В 58 ОУ

 

 Класни ръководители преподаващи темите по БДП

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок - постоянен

Докладвана от учителите информация  на заседания на ПС

2.1.2

Адекватна квалификация на преподавателите по БДП в 58 ОУ -  начална, периодична, поддържаща

Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП. Заимстване на добри европейски практики

Директор 58 ОУ

Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП в системата на образованието

Срок - постоянен

Информация, докладвана от директора на училището

  

2.1.3

Извънкласни инициативипо БДП:

Рисунка на тема:“ Спазвам правилата по БДП“, Изготвяне на изложба на тема: „Малък пешеходец“

Подвижни игри – „Виждам и знам кой какъв е“, „Гледам напред, но виждам и встрани“, „На колко метра съм от теб“

Теми, свързани с културата на движение по пътищата: „Ах, тези предупредителни знаци!“

Разучаване на песни на тема БДП

Подкрепа за творческите изяви на учениците по темата за БДП.

ЗДУД, учители, класни ръководители

Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок : постоянен.

Докладвана от  УКБДП

2.1.3.1

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз, свързан с учебна или извънкласна дейност в 58  ОУ

Осигуряване на безопасен транспорт. Усъвършенстване на контрола за превозване на деца и ученици в пътните превозни средства

Директор

Мерки за ограничаване рисковете от ПТП

Срок - постоянен

Докладвана от директора информация в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

2.1.3.2

Провеждане на кампания: „Пътят на първокласника“

Определяне на най – безопасния маршрут от дома до училище и обратно и изработване на маршрутни карти от родителите на първокласниците

Класните ръководители  на 1 те класове

Изпълнени кампанийни дейности в областта на БДП, насочени към учениците от начален етап в 58 ОУ

 

Докладвана от УКБДП

2.1.3.3

В часа на класа класните ръководители напътстват учениците  от начален етап по отношение на тяхната безопасност чрез играта: „Заедно с играта, учим правилата“

Засилване на вниманието и бдителността на учениците

Класни ръководители на учениците от начален етап

По график

Докладвана от класните ръководители на 1 – 4 клас

2.1.4

Създаване на безопасна инфраструктура в училищните зони/ обезопасяване района на училището – пътни знаци, маркировка, обезопасителни огради, неравности, ограничен достъп  на ППС в двора на училището/

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните

УКБДП

Директор и УКБДП

Срок - постоянен

Докладвана информация от директора

2.2

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

Отбелязване на  Деня на безопасността на движението по пътищата – 29 юни

Популяризиране на политиката за БДП.

УКБДП, Преподаватели 5 – 7 клас

Организирани и проведени мероприятия

Срок – ежегодно, 29 юни

УКБДП, Класни ръководители, преподаватели

2.2.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

 Училищна комисия по БДП, учители, класни ръководители

Организирани и проведени мероприятия

Срок - ежегодно, по месечен график

Докладвана от УКБДП

 

Съкращения:

1.      ДАБДП –   Държавна  агенция по БДП

2.      ДОККПБДП – Държавно – обществена консултативна комисия по проблемите на БДП

3.      EDWARD – Европейски ден без загинали на пътя  

Критерии за оценяване

Очаквайте скоро.

Обществен съвет

Правилник на обществения съвет

 

Състав на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към 58. ОУ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Аделина Николаева Карчина представител на родителите

 

Основни членове:

  1. Цветелина Руменова Колева - представител на родителите
  2. Юлиян Шкодров - представител на родителите
  3. Доника Георгиева Костадинова - представител на родителите
  4. Любомира Иванова Лукайчева представител на р-н Сердика - СО

 

 

 

Настоятелство

Очаквайте скоро...

Бюджет

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2014-та г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2015 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2015 г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2015-та г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2015-та г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2017 г. (1)

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2017 г. (2)

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2017 г. 

Бюджет на 58. ОУ "Сергей Румянцев" за 2018 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2018-та г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2018-та г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2018-та г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2019-та г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2019-та г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2019-та г.

Отчет на бюджет за 4-то тримесечие на 2019

Бюджет на 58. ОУ "Сергей Румянцев" за 2020 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2020г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2020г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2020г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2020г.

Бюджет на 58. ОУ "Сергей Румянцев" за 2021 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2021г.

 Отчет на бюджета за II тримесечие на 2021г.

 Отчет на бюджета за III тримесечие на 2021г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2021г.

Бюджет на 58. ОУ "Сергей Румянцев" за 2022 г.

 

 

 

 

 

Родителска среща

Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви поканим

на родителска среща

на 28 септември (сряда), от 17.30 ч.- за начален етап, 

от 18.00 ч. - за прогимназиален етап, 

в класните стаи на класовете.

Очакваме Ви,

Екипът на 58. ОУ

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Заповядайте на

официално откриване на първия учебен ден

в 58. ОУ „Сергей Румянцев“

15-и септември (вторник), 09.00 ч.

в двора на училището.

Очакваме Ви,

Екипът на 58. ОУ „Сергей Румянцев“