План програма по БДП

58 ОУ „Сергей Румянцев“

гр.София; област София-град; община Столична; р-н Сердика;
 кв. Орландовци;
ул: „Железопътна“ N65

                                                                    

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                       Утвърдил:

                                                                                                 Директор: К.Мустайков

 

ПЛАН-ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙСТВИЕ  2022  година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 Обща информация за План - програмата за действие 2021 -2022 година за безопасност на движението

   Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Планът за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

   Той обхваща втората година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

   В него целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

   Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

   Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1

No

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в

единна стратегическа рамка

1.1.1

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2021-2022 г.пред Педагогическия съвет

Годишно актуализиране на План – програмата за действие по БДП

Годишна отчетност на цялостната политика по

личностното развитие и полученият набор от знания

Гъвкавост и адаптивност на годишното изпълнение на политиката на БДП

Председател на училищна комисия поБДП, Директор

Годишен доклад по Плана за действие на БДП за 2021 г.

Срок - 15 септември

Актуализиран план за действие за БДП

Срок за актуализацията – ежегодно, постоянен

Информация постъпила от класните ръководители и от РУО за изпълнени мерки на регионално ниво за БДП

УКБДП

1.1.2

Разработване на годишна план - програма за БДП  на 58 ОУ „Сергей Румянцев“

Годишна плановост на мерки по БДП в 58 ОУ

Училищна комисия по БДП

Актуализирана план - програма за действие по БДП.

Срок - ежегодно

15 септември 2020-2029 г.

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

1.1.3

Докладване на изпълнени мерки по БДП на заседанията на УКБДП

Годишна отчетност на училищната политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП

Председател на училищна комисия по БДП,

Директор

Обобщена докладвана информация с изпълнени мерки по БДП

Обобщена информация от заседанията на УКБДП

1.1.4

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджета на училището/

Обмен на информация и анализиране на ПТП с участие на ученици от 58 ОУ  - при ПТП с нараняване или смърт на ученици, в едноседмичен срок се организира общоучилищна родителска среща   

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво

Осигуряване на информация на ПТП с деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

Директор, главен счетоводител

Директор

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по

Срок -  постоянен

Справки за ПТП с ученици

Бюджетен разчет

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП

Информация, докладвана по електронен път от директора на училището към РУО – София - град

1.2

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за

различните аспекти от БДП

1.2.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП чрез създаване и подържане в сайта на 58 ОУ функционална рубрика „Безопасност и движение по пътищата‘

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Заместник-директор по УД, Учител, отговарящ за сайта на училището

Активна медийна политика.

Срок - постоянен.

Официална интернет страница на училището

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизиране обучението на учители, деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна  обща рамка:

Осъвременяване на учебната документация

Съобразяване на обучението по БДП с целите на обучението, заложени в новите учебни програми и прилагане на единни образователни стандарти

Провеждане на Инструктаж по БДП – начален, периодичен, извънреден

Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от 1 – 7 клас

 Насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

Практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение

 Интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети

Осигуряване на механизъм на обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП чрез тестова проверка в края на 1я и 2я учебен срок

Ежедневно провеждане в края на последния час на Петминутка и изпращане на учениците до входа на училището. Отразяване електронния дневник на класа

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП В 58 ОУ

 Класни ръководители преподаващи темите по БДП

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок - постоянен

Докладвана от учителите информация  на заседания на ПС

2.1.2

Адекватна квалификация на преподавателите по БДП в 58 ОУ -  начална, периодична, поддържаща

Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП. Заимстване на добри европейски практики

Директор 58 ОУ

Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП в системата на образованието

Срок - постоянен

Информация, докладвана от директора на училището

  

2.1.3

Извънкласни инициативипо БДП:

Рисунка на тема:“ Спазвам правилата по БДП“, Изготвяне на изложба на тема: „Малък пешеходец“

Подвижни игри – „Виждам и знам кой какъв е“, „Гледам напред, но виждам и встрани“, „На колко метра съм от теб“

Теми, свързани с културата на движение по пътищата: „Ах, тези предупредителни знаци!“

Разучаване на песни на тема БДП

Подкрепа за творческите изяви на учениците по темата за БДП.

ЗДУД, учители, класни ръководители

Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок : постоянен.

Докладвана от  УКБДП

2.1.3.1

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз, свързан с учебна или извънкласна дейност в 58  ОУ

Осигуряване на безопасен транспорт. Усъвършенстване на контрола за превозване на деца и ученици в пътните превозни средства

Директор

Мерки за ограничаване рисковете от ПТП

Срок - постоянен

Докладвана от директора информация в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

2.1.3.2

Провеждане на кампания: „Пътят на първокласника“

Определяне на най – безопасния маршрут от дома до училище и обратно и изработване на маршрутни карти от родителите на първокласниците

Класните ръководители  на 1 те класове

Изпълнени кампанийни дейности в областта на БДП, насочени към учениците от начален етап в 58 ОУ

Докладвана от УКБДП

2.1.3.3

В часа на класа класните ръководители напътстват учениците  от начален етап по отношение на тяхната безопасност чрез играта: „Заедно с играта, учим правилата“

Засилване на вниманието и бдителността на учениците

Класни ръководители на учениците от начален етап

По график

Докладвана от класните ръководители на 1 – 4 клас

2.1.4

Създаване на безопасна инфраструктура в училищните зони/ обезопасяване района на училището – пътни знаци, маркировка, обезопасителни огради, неравности, ограничен достъп  на ППС в двора на училището/

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните

УКБДП

Директор и УКБДП

Срок - постоянен

Докладвана информация от директора

2.2

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

Отбелязване на  Деня на безопасността на движението по пътищата – 29 юни

Популяризиране на политиката за БДП.

УКБДП, Преподаватели 5 – 7 клас

Организирани и проведени мероприятия

Срок – ежегодно, 29 юни

УКБДП, Класни ръководители, преподаватели

2.2.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

 Училищна комисия по БДП, учители, класни ръководители

Организирани и проведени мероприятия

Срок - ежегодно, по месечен график

Докладвана от УКБДП

Съкращения:

  1. ДАБДП –   Държавна  агенция по БДП
  2. ДОККПБДП – Държавно – обществена консултативна комисия по проблемите на БДП
  3. EDWARD – Европейски ден без загинали на пътя  

58 ОУ „Сергей Румянцев“

гр.София; област София-град; община Столична; р-н Сердика;
 кв. Орландовци;
ул: „Железопътна“ N65

 

                                                                                                                                                                                                                Утвърдил:

                                                                                                                                                                                Директор: К.Мустайков

                              

ПЛАН-ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙСТВИЕ  2022  година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 Обща информация за План - програмата за действие 2021 -2022 година за безопасност на движението

   Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Планът за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

   Той обхваща втората година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

   В него целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

   Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

   Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1

No

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в

единна стратегическа рамка

1.1.1

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за учебната 2021-2022 г.пред Педагогическия съвет

Годишно актуализиране на План – програмата за действие по БДП

Годишна отчетност на цялостната политика по

личностното развитие и полученият набор от знания

Гъвкавост и адаптивност на годишното изпълнение на политиката на БДП

Председател на училищна комисия поБДП, Директор

Годишен доклад по Плана за действие на БДП за 2021 г.

Срок - 15 септември

Актуализиран план за действие за БДП

Срок за актуализацията – ежегодно, постоянен

Информация постъпила от класните ръководители и от РУО за изпълнени мерки на регионално ниво за БДП

УКБДП

1.1.2

Разработване на годишна план - програма за БДП  на 58 ОУ „Сергей Румянцев“

Годишна плановост на мерки по БДП в 58 ОУ

Училищна комисия по БДП

Актуализирана план - програма за действие по БДП.

Срок - ежегодно

15 септември 2020-2029 г.

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

1.1.3

Докладване на изпълнени мерки по БДП на заседанията на УКБДП

Годишна отчетност на училищната политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети от програмата на училището, свързани с БДП

Председател на училищна комисия по БДП,

Директор

Обобщена докладвана информация с изпълнени мерки по БДП

Обобщена информация от заседанията на УКБДП

1.1.4

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджета на училището/

Обмен на информация и анализиране на ПТП с участие на ученици от 58 ОУ  - при ПТП с нараняване или смърт на ученици, в едноседмичен срок се организира общоучилищна родителска среща    

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво

Осигуряване на информация на ПТП с деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

Директор, главен счетоводител

Директор

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по

Срок -  постоянен

Справки за ПТП с ученици

Бюджетен разчет

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП

Информация, докладвана по електронен път от директора на училището към РУО – София - град

1.2

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за

различните аспекти от БДП

1.2.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП чрез създаване и подържане в сайта на 58 ОУ функционална рубрика „Безопасност и движение по пътищата‘

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Заместник-директор по УД, Учител, отговарящ за сайта на училището

Активна медийна политика.

Срок - постоянен.

Официална интернет страница на училището

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизиране обучението на учители, деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна  обща рамка:

Осъвременяване на учебната документация

Съобразяване на обучението по БДП с целите на обучението, заложени в новите учебни програми и прилагане на единни образователни стандарти

Провеждане на Инструктаж по БДП – начален, периодичен, извънреден

Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от 1 – 7 клас

 Насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

Практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение

 Интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети

Осигуряване на механизъм на обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП чрез тестова проверка в края на 1я и 2я учебен срок

Ежедневно провеждане в края на последния час на Петминутка и изпращане на учениците до входа на училището. Отразяване електронния дневник на класа

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП В 58 ОУ

 

 Класни ръководители преподаващи темите по БДП

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок - постоянен

Докладвана от учителите информация  на заседания на ПС

2.1.2

Адекватна квалификация на преподавателите по БДП в 58 ОУ -  начална, периодична, поддържаща

Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП. Заимстване на добри европейски практики

Директор 58 ОУ

Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП в системата на образованието

Срок - постоянен

Информация, докладвана от директора на училището

  

2.1.3

Извънкласни инициативипо БДП:

Рисунка на тема:“ Спазвам правилата по БДП“, Изготвяне на изложба на тема: „Малък пешеходец“

Подвижни игри – „Виждам и знам кой какъв е“, „Гледам напред, но виждам и встрани“, „На колко метра съм от теб“

Теми, свързани с културата на движение по пътищата: „Ах, тези предупредителни знаци!“

Разучаване на песни на тема БДП

Подкрепа за творческите изяви на учениците по темата за БДП.

ЗДУД, учители, класни ръководители

Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок : постоянен.

Докладвана от  УКБДП

2.1.3.1

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз, свързан с учебна или извънкласна дейност в 58  ОУ

Осигуряване на безопасен транспорт. Усъвършенстване на контрола за превозване на деца и ученици в пътните превозни средства

Директор

Мерки за ограничаване рисковете от ПТП

Срок - постоянен

Докладвана от директора информация в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

2.1.3.2

Провеждане на кампания: „Пътят на първокласника“

Определяне на най – безопасния маршрут от дома до училище и обратно и изработване на маршрутни карти от родителите на първокласниците

Класните ръководители  на 1 те класове

Изпълнени кампанийни дейности в областта на БДП, насочени към учениците от начален етап в 58 ОУ

 

Докладвана от УКБДП

2.1.3.3

В часа на класа класните ръководители напътстват учениците  от начален етап по отношение на тяхната безопасност чрез играта: „Заедно с играта, учим правилата“

Засилване на вниманието и бдителността на учениците

Класни ръководители на учениците от начален етап

По график

Докладвана от класните ръководители на 1 – 4 клас

2.1.4

Създаване на безопасна инфраструктура в училищните зони/ обезопасяване района на училището – пътни знаци, маркировка, обезопасителни огради, неравности, ограничен достъп  на ППС в двора на училището/

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните

УКБДП

Директор и УКБДП

Срок - постоянен

Докладвана информация от директора

2.2

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1

Отбелязване на  Деня на безопасността на движението по пътищата – 29 юни

Популяризиране на политиката за БДП.

УКБДП, Преподаватели 5 – 7 клас

Организирани и проведени мероприятия

Срок – ежегодно, 29 юни

УКБДП, Класни ръководители, преподаватели

2.2.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

 Училищна комисия по БДП, учители, класни ръководители

Организирани и проведени мероприятия

Срок - ежегодно, по месечен график

Докладвана от УКБДП

 

Съкращения:

1.      ДАБДП –   Държавна  агенция по БДП

2.      ДОККПБДП – Държавно – обществена консултативна комисия по проблемите на БДП

3.      EDWARD – Европейски ден без загинали на пътя